APPLY FOR MEMBERSHIP

Name and surname*

University and faculty*

Grade point average (GPA)*

Email*

Phone number*

Attach your picture

Attach your membership application

Other comments

Pay ONLINE

 

Политика за заштита на личните податоци

Прибирање на лични податоци

Собирањето на личните податоци се врши во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.

Ние вршиме собирање на личните податоци само доколку испратите интерес за членство во НАПАГ на нашата веб страна и ги прибираме само оние информации кои ни се доставени од ваша страна.

Информации кои ги собираме

Во информациите кои ги собираме спаѓаат: Име и Презиме, Е-маил адреса, и телефон за контакт.

Ние не собираме никакви информации од финансиска природа како број на картичка и/или број на банкарска сметка.

Вашата трансакција ќе биде процесуирана преку системот за наплата од кредитни картички CaSys. Системот користи најнова технологија за заштита на личните податоци и притоа овозможува испраќање на бројот на вашата картичка директно до банката преку сигурна конекција.

Во случај на технички проблем, трансакцијата ќе биде сторнирана и парите ќе ви бидат вратени според прописите на банката.

Користење на личните податоци

Ние ги користиме вашите лични податоци во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.

Ние ќе ги користиме вашите лични податоци единствено за да ви овозможиме пристап до www.napag.mk, за да се исполни и процесира вашата членарина.

Ние нема да ги објавиме, продаваме или правиме достапни на трета страна вашите лични податоци освен на надлежните државни органи на начин и во обем определен со позитивните законски прописи на Република Македонија.

Чување на личните податоци

Вашите лични податоци ќе бидат чувани не подолго од што е потребно за да се исполнат целите поради кои податоците се собрани, по што истите ќе бидат избришани од нашиот систем.