UDHËHEQJA

KRYETAR

Dr. Viktor Gjorgjieski

 

Ideja për formimin e ANQAP, si asociacion i parë i tipit të tillë në Republikën e Maqedonisë e cila i përmbledh në një vend studentët më të suksesshëm nga universitetet maqedone duke ju dhënë mirënjohje për të arriturat e tyre akademike, rrjedh nga procesi edukativ nga e cila kaloj Viktori, por edhe nga puna e tij eksperienciale në SHBA. Gjatë kohës së studimeve në Universitetin Shtetëror të Njujorkut, Viktori u bë anëtar në Pi Sigma Alpha – asociacion prestigjioz për studentë të dalluar të fushës së shkencave politike, e cila me plotë kuptimin e fjalës e pasuroi CV-në e tij dhe e ndihmoj të bëhet pjesë e gjeneracionit të parë të Shkollës për liderë e kryetarit Ivanov, dhe më vonë asistent në Universitetin e Njujorkut dhe më tej edhe si promoter ekonomik në Njujor, SHBA.

 

NËNKRYETAR

Dr Igor Andreev

Përvoja akademike dhe shoqërore e Igor-it është një kuptim shumë i rëndësishëm për përmbushjen e misionit të ANQAP. Ai si student ka marrë pjesë në programën WORK AND TRAVEL, nga ku për së afërmi njihet me mënyrën se si funksionon shoqëria Amerikane, posaçërisht në mekanizmat tragtar të cilët mundësojnë liri në zgjidhjen e shumë mundësive të çdo individi. Pas shumë kohe kaluar në institucionet e larta edukative maqedone dhe pas shumë realizimit të trajnimeve për motivimin e të rinjëve edhe në R. Maqedonisë të fillojnë biznese personale, Igori e ndjen nevojën që duhet formuar një asociacion i cili do ju ndihmon studentëve më të suksesshëm nga të gjitha profesionet të zhvillojnë kreativitetet dhe aftësitë sipërmarrëse, për atë shkak u vendos që përojën dhe diturinë personale të veten ta investoj në ANQAP.

 

SEKRETAR GJENERAL

Mr. Vladimir Matevski

Motivi për aktivizimin e Vlladimir-it në ANQAP, doli nga dëshira për ta transferuar gjithë atë përvojë shumë vjeqare e organizimit të shumë aktiviteteve, ngjarjve dhe eventeve për ta ndihmuar sipërmarrësinë në Republikën e Maqedonisë. Thënë më mirë, ai është pjesëmarrës aktiv në realizimin e planit “Bëhu inovator”, si edhe kreator i “Sipërmarrësi i vitit”, i cili nga shkaku i patjes së diturisë të shumtë në promovimin e sipërmarrësve më të suksesshëm maqedonas, u bë një ngjarje apo eveniment tradicional që organizohet çdo vit. Mu nga këto arsye, ai mendon se me të arriturat e tij do ndihmon anëtarët e ANQAP-it në aktivitetet e planifikuara dhe në të gjitha garat e saj.